อ่านเพิ่มเติม

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านปกปัก ทรัพยากรของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

กรอบการใช้ประโยชน์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ในอพ.สธ

อ่านเพิ่มเติม

กรอบการสร้างจิตสำนึก

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

อ่านเพิ่มเติม

เป้าหมาย

ข้อมูลเชิงวิชาการที่จะนำไปสู่รูปแบบการวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ศึกษา เช่น เชื้อพันธุ์ สารพันธุกรรม ของพืชอนุรักษ์ที่ศึกษาวิจัย

แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด

ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.

กิจกรรม การดำเนินงาน อพ.สธ.-วช.

กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ ๖๙ พรรษา ในวันอังคารที่ ๒ [...]

อ่านเพิ่มเติม