ตัวอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 1

เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ [...]

ตัวอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 2

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๒.0ㆍ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ [...]

ตัวอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 3

เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑0.0ㆍ – ๑๒.๐๐ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ [...]