การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชพิษและพืชที่มีคุณสมบัติในการควบคุม ศัตรูพืชบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา