คณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง

ประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

รองประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

นางสุนันทา สมพงษ์

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

นายพรชัย จุฑามาศ

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

รศ.ดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ

นายวรรณศักดิ์ รุ่งโรจน์วณิชย์

ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ