ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลังและราในทะเล โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี