ตัวอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 1

เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ., นายขจรศักดิ์ วรประทีป หัวหน้าแผนก วิชาการ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ – กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒0๑ ชั้น๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี (ด้านวิชาการ) กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม สรุปประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญ ดังนี้