ตัวอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 3

เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑0.0ㆍ – ๑๒.๐๐ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ, ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ., นายขจรศักดิ์ วรประทีป หัวหน้าแผนก วิชาการ นายมรกต วัชรมุสิก หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ – กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม