หากมีข้อสอบถาม เรื่องทุนวิจัยหรือโครงการ อพ.สธ.-วช.

สามารถสอบถามได้ที่อีเมล์ rspg.nrct@nrct.go.th หรือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 025791370 ต่อ 416 (กนกวรรณ/ไวศิษฎ์)

สอบถาม/ถามตอบ (Q&A)