TitleCategories
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชคลุมดินในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ ไหลนองงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, มหาวิทยาลัยพะเยา
ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยางานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, มหาวิทยาลัยพะเยา
การแพร่กระจายและการใช้พื้นที่ของนกและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยางานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยพะเยา, รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยางานวิจัยทั้งหมด, นางวิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก, มหาวิทยาลัยพะเยา
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยางานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล, มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลกระทบต่อกระบวนการดูดซึมยาทางช่องว่างระหว่างเซลล์จากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯ ผลกระทบต่อกระบวนการดูดซึมยาทางช่องว่างระหว่างเซลล์จากพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเบาหวานในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริฯงานวิจัยทั้งหมด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ.ดร. สุรีย์ เจียรณ์มงคล
การผลิตเมล็ดเทียมของหญ้าหวานโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชงานวิจัยทั้งหมด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกลอยกรมวิชาการเกษตร, งานวิจัยทั้งหมด, นางสาวภัทรียา สุทธิเชื้อนาค
การถ่ายเทมวลคาร์บอนของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อพัฒนาค่าคาร์บอน ฟุตพรินท์: กรณีศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน และอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.))งานวิจัยทั้งหมด, นายณัฐวุฒิ ธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราในดินและสารต้านจุลชีพที่เชื้อราสร้าง จากดินบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)งานวิจัยทั้งหมด, ผศ. ดร. นวรัตน์ นันทพงษ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การถ่ายเทมวลคาร์บอนของการทำฟาร์มปลานิลเพื่อพัฒนาค่าคาร์บอนฟุตพรินท์: กรณีศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.))งานวิจัยทั้งหมด, นายณัฐวุฒิ ธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์แผนไทยและการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์: การศึกษาภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล
การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการังหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)ชื่อโครงการงานวิจัยทั้งหมด, นายกิติธร สรรพานิช, มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมต่อชนิดและความหลากหลายของ สาหร่ายซูแซนเทลลี่ (Symbiodinium spp.) ที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการังอ่อนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวิจัยทั้งหมด, ดร. ทรรศิน ปณิธานะรักษ์, มหาวิทยาลัยบูรพา
ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี(สนองพระราชดำริในโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวิจัยทั้งหมด, ดร.ขวัญเรือน ศรีนุ้ย, มหาวิทยาลัยบูรพา
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ำตาลสกุลSargassum C. Agardh (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวิจัยทั้งหมด, นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา, มหาวิทยาลัยบูรพา
ฤทธิ์ทางชีวภาพ เครื่องหมายโมเลกุล และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเปราะ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, ดร. ศิริวุฒิ สุขขี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์งานวิจัยทั้งหมด, นางสาวนิภาวรรณ์ จิตโสภากุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการังหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวิจัยทั้งหมด, นายกิติธร สรรพานิช, มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานวิจัยทั้งหมด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นางสาวมาลินี ฉัตรมงคลกุล
การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการเกษตรของเปราะ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, ดร.ศิริวุฒิ สุขขี ระยะเวลา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นวัตกรรมเซรั่มหน้าขาวจากไมซีเลียมของเห็ดผึ้งจากพื้นที่ป่านาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม (ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.))งานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร อำภา คนซื่อ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพัฒนาการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์เซรั่มหน้าขาวจากไมซีเลียมของเห็ดผึ้ง กรณีศึกษาพื้นที่ป่านาสีนวนจังหวัดมหาสารคาม (ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.))งานวิจัยทั้งหมด, นางสาวนวลละออง อรรถรังสรรค์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สภาวะที่เหมาะสมและการเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพของการเพาะเลี้ยง ไมซีเลียมเห็ดผึ้งจากพื้นที่ป่านาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม (ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.))งานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ลือชัย บุตคุป, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหมากเม่าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ. -มทส.))งานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โครงการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์พืชสี พืชอาหาร และพืชสมุนไพร บางชนิดที่พบในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ. -มทส.)งานวิจัยทั้งหมด, นางสาวเรณู ขำเลิศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การศึกษารวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสมุนไพร ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร รวมทั้งตำรับยาโบราณ ของหมอพื้นบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณในพื้นที่เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร และชุมชนใกล้เคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, รศ. ดร. จันทร์ทิรา เจียรณัย
คุณค่าทางโภชนาการของพืชกินได้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)งานวิจัยทั้งหมด, นายพงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณค่าทางเศรษฐกิจในป่าไม้ของชุมชน วัด โรงเรียน และโบราณสถาน ในจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.)งานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความหลากหลายชนิดของไลเคนในป่าชุมชนและโบราณสถานแห่งนครชัยบุรินทร์ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ. -มทส.))งานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, รศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน
ความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยา และโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรีงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : กิจกรรมปกปัก สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยพะเยา, รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระยะที่ 2งานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการสร้างจิตสำนึกงานวิจัยทั้งหมด, นางสุภัค มหัทธนพรรค, มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ, มหาวิทยาลัยพะเยา
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์งานวิจัยทั้งหมด, นางสาวนิภาวรรณ์ จิตโสภากุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นวัตกรรมและการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไมซีเลียมของเห็ดผึ้งในพื้นที่ป่านาสีนวน จังหวัดมหาสารคาม (ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)งานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ลือชัย บุตคุป, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน และความหลากหลายของกิ้งกือและใส้เดือนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ. -มทส.)งานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นก สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก และปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การสำรวจเพื่อการปลูกรักษาของพืชสมุนไพร พิกัดจันทน์ทั้ง 5 ในจังหวัดจันทบุรี ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา (สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวิจัยทั้งหมด, นายพิทักษ์ สูตรอนันต์, มหาวิทยาลัยบูรพา
ความหลากหลายของพืชและจุลินทรีย์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจทางนิเวศวิทยา และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมตามฤดูกาลบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนสิรินธรงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจและอนุรักษ์ทรัพยากรพืชวงศ์ขิงตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, นายยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความหลากหลายทางชีวภาพของกุ้ง ปู และกั้ง บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ เกาะจวง และเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยบูรพา, รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพรงานวิจัยทั้งหมด, นายกิติธร สรรพานิช, มหาวิทยาลัยบูรพา
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์งานวิจัยทั้งหมด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ ตันเจริญ, มหาวิทยาลัยพะเยา
ความหลากหลายชนิดของแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในวงศ์ Saturniidae ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานวิจัยทั้งหมด, นางสาวศิวิลัย สิริมังครารัตน์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯงานวิจัยทั้งหมด, นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานวิจัยทั้งหมด, นายวิชัย ณีรัตนพันธุ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจพรรณสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนห้วยกุ่มงานวิจัยทั้งหมด, นายรักพงษ์ เพชรคำ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูงานวิจัยทั้งหมด, นายทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนกในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทงานวิจัยทั้งหมด, นางสาววิรงรอง มงคลธรรม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความหลากชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์ของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
การศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โคกภูตากา อ.เวียงเก่า จังหวัดขอนแก่นงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่งานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร. พิสิฏฐ์ เจริญสุดใจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริงานวิจัยทั้งหมด, นางสาวธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ ในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมางานวิจัยทั้งหมด, นางสาวเดือนเพ็ญ วงค์สอน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้งานวิจัยทั้งหมด, นางสาวทิพย์สุดา ตั้งตระกูล, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การทดลองปลูกขยายพันธุ์พืชบางชนิด ที่สำรวจพบในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อ.เมือง จ.พะเยางานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร. เสวียน เปรมประสิทธิ์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 4งานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร. เสวียน เปรมประสิทธิ์
ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลังและราในทะเล โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, นายเอก แสงวิเชียร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3งานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร. เสวียน เปรมประสิทธิ์
ความหลากชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์ของเห็ดราขนาดใหญ่ในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานวิจัยทั้งหมด, นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าของแต่ละฤดูในบริเวณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนอุบลรัตน์งานวิจัยทั้งหมด, นายอำนวย คำตื้อ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจพรรณพืชท้องถิ่น พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ปัจจัยทางนิเวศวิทยาและการจัดทำฐานข้อมูลพืชพรรณ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญชัย จังหวัดลำพูน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, นางชูศรี ไตรสนธิ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ การขยายพันธุ์พืช ณ ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.อังคณา อินตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และการเกษตรจากความหลากหลายของพืชและจุลินทรีย์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, ดร. ศิริวุฒิ สุขขี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพของกุ้ง ปู และกั้ง บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ เกาะจวง และเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้แผนงานวิจัย “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”)งานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยบูรพา, รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร
ความหลากหลายทางชีวภาพของโคพีพอดและไมซิด บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวิจัยทั้งหมด, ดร.ขวัญเรือน ศรีนุ้ย, มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวิจัยทั้งหมด, นายกิติธร สรรพานิช, มหาวิทยาลัยบูรพา
อนุกรมวิธาน การอนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุ์พืชวงศ์ขิงในเขต พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ. สธ. จ. กาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงงานวิจัยทั้งหมด, นายยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอนุรักษ์พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, นางภาณี ทองพำนัก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การขยายพันธุ์ไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนชื่อโครงการงานวิจัยทั้งหมด, นางมาลี ณ นคร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การสำรวจและอนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมืองในประเทศไทยงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร. อุษณีษ์ พิชกรรม
การศึกษาความหลากหลายของละอองเรณูพืชในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้งานวิจัยทั้งหมด, นางสาวทิพย์สุดา ตั้งตระกูล, มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ยางนาแบบบูรณาการ ภายใต้ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานวิจัยทั้งหมด, ผศ. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานวิจัยทั้งหมด, ผศ. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจพรรณสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์งานวิจัยทั้งหมด, นายรักพงษ์ เพชรคำ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนกในบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิงานวิจัยทั้งหมด, นางสาววิรงรอง มงคลธรรม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจสัตว์ป่าในบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเขื่อนจุฬาภรณ์งานวิจัยทั้งหมด, นายพิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม่ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯงานวิจัยทั้งหมด, นางฐิติพร พิทยาวุธวินิจ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานวิจัยทั้งหมด, นางวิชัย ณีรัตนพันธุ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าของแต่ละฤดูในบริเวณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์งานวิจัยทั้งหมด, นายอำนวย คำตื้อ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรต่อโรคติดเชื้อจากพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-ราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นงานวิจัยทั้งหมด, นางอัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การคัดเลือกยีสต์จากผลไม้และดินในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่โคกภูตากาและเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อผลิตน้ำมันเซลล์เดียวงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.รัตนภรณ์ ลีสิงห์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณค่าทางโภชนาการของแมลงและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่มีการบริโภคในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พื้นที่ภูตากาและเขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่นงานวิจัยทั้งหมด, นางสาวสินีนาฏ ศิริ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่พื้นเมืองท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่างเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยนเรศวร, รศ.ดร. รังสรรค์ เจริญสุข
ความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวไร่พื้นเมืองในเขตจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)งานวิจัยทั้งหมด, นายอนุพงศ์ วงค์ตามี, มหาวิทยาลัยนเรศวร
การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมต่อการผลิตไวน์กระชายดำ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)งานวิจัยทั้งหมด, นายเสถียร บุญก้ำ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของต้นกระชายดำจากเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, ดร. ศิริวุฒิ สุขขี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การขยายพันธุ์ตีนฮุ้งดอยในหลอดทดลอง เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)งานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร. ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลังและราในทะเล โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, นายเอก แสงวิเชียร, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ยางนาแบบบูรณาการ ภายใต้ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น.งานวิจัยทั้งหมด, ผศ. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยขอนแก่นงานวิจัยทั้งหมด, ผศ. เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
การใช้ประโยชน์ทางชีวภาพ และทางการแพทย์ของตีนฮุ้งดอย และกระชายดำเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)งานวิจัยทั้งหมด, ดร. ศิริวุฒิ สุขขี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.อังคณา อินตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ในป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียวดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่งานวิจัยทั้งหมด, นางสาววิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยางานวิจัยทั้งหมด, นางสาววิลาวัลย์ สมยาโรน, มหาวิทยาลัยพะเยา
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอนและการใช้วิธีบริหารจัดการขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมด้วยการสร้างจิตลักษณะด้านความสำนึก (Sense of Belonging) ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยางานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์, มหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักทรัพยากรภูลังกา: การสำรวจและการประเมินค่าทางโภชนาการของแหล่งวัตถุดิบอาหารโปรตีนจากปลาและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยางานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์, มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคโนโลยีการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารเชื้อพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร, งานวิจัยทั้งหมด, นางกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ ในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมางานวิจัยทั้งหมด, นางสาวเดือนเพ็ญ วงค์สอน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณค่าทางโภชนาการ และความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของเห็ดป่าและความสัมพันธ์กับปลวกในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีงานวิจัยทั้งหมด, มหาวิทยาลัยมหิดล, อ.ประภาพรรณ ซอหะซัน
การประเมินการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อสนับสนุนการประกาศเป็นพื้นที่ป่าปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงานวิจัยทั้งหมด, นางปภัสรา ระกิติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามเส้นทางนิเวศธรรมชาติลำน้ำพรม จังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, ดร.จันทร์จิรา ตรีเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลัง และราในทะเล โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, นายเอก แสงวิเชียร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลของการใช้ฝายชะลอน้ำต่อปริมาณน้ำท่า ตะกอน และการสูญเสียธาตุอาหาร ในพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยางานวิจัยทั้งหมด, นางสาวพันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก, มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชพิษและพืชที่มีคุณสมบัติในการควบคุม ศัตรูพืชบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยางานวิจัยทั้งหมด, นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง, มหาวิทยาลัยนเรศวร
การสำรวจและรวบรวมพันธุ์พืชพิษและพืชที่มีคุณสมบัติในการควบคุม ศัตรูพืชบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยางานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร, มหาวิทยาลัยนเรศวร
การคัดเลือกเชื้อกลุ่มแอคติโนมัยซีทส์จากดินเพื่อการควบคุมทางชีวภาพของโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโธร่าในต้นทุเรียนงานวิจัยทั้งหมด, ผศ.ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร, มหาวิทยาลัยบูรพา
ความหลากหลายของมดในหมู่เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะจวง และเกาะจาน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีงานวิจัยทั้งหมด, นางสาวสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์, มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการห้องรู้เรียนวิทยาศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โรงเรียนวัดพลา จังหวัดระยองงานวิจัยทั้งหมด, นายอนุกูล บูรณประทีปรัตน์, มหาวิทยาลัยบูรพา
การสำรวจพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจัยทั้งหมด, นางสาวอิศรารัตน์ มาขันพันธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย