โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ยางนาแบบบูรณาการ ภายใต้ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น