Category Archives: การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

ตัวอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 1

เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ [...]

ตัวอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 2

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๒.0ㆍ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. [...]

ตัวอย่าง การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 3

เมื่อวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑0.0ㆍ – ๑๒.๐๐ น. นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ, ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ [...]